Algemene Voorwaarden


1 Definities
1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
1.2 Onderhoud van een website: het door Time2impress inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
1.3 Grafisch ontwerpen: het ontwerpen van uw logo tot huisstijl, van folder tot campagne.
1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Time2impress een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
2 Toepasselijkheid 
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Time2impress verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Time2impress en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Time2impress opgenomen wordt.
3 Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Time2impress zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Offertes en prijsopgave door Time2impress blijven veertien dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Time2impress. Facturering geschiedt op basis van de offerte en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Time2impress zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Time2impress niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
3.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Time2impress zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Time2impress het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Time2impress aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden aangeboden aan Time2impress.  Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Time2impress zijn verstrekt, heeft Time2impress het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Time2impress is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Time2impress kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Time2impress de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Indien door Time2impress of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5 Duur en beëindiging 
5.1 Ontwerpen, programmeren, (re)stylen.
5.1.1 Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website, andere computerprogramma’s of grafisch ontwerpen is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn.
5.1.2 De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 4.3, 6.2, 6.4, 7, en 9.
5.1.3 De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.
5.1.4 Na publicatie op het internet volgt een periode van veertien dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.
5.2 Onderhoudscontracten
5.2.1 Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering zoals in 5.1.3. bepaald en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.
5.2.2 Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn opzegbaar, hierbij geldt een opzegtermijn  van ten minste drie maanden.
5.2.3 Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud (die in beginsel per maand verschuldigd zijn) levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing  op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.
5.3 Algemeen
5.3.1 Time2impress kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Time2impress gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
5.3.2 Time2impress heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat  heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
6 Modaliteiten van levering 
6.1 Time2impress gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
6.2 Bij het ontwerpen van een nieuwe website/grafisch ontwerp maakt Time2impress eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Time2impress. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen reageert op het basisontwerp, gaat Time2impress ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen 5 werkdagen uitblijven van zulke reacties gaat Time2impress over tot het voltooien van de volledige website / grafisch ontwerp.
6.3 Door Time2impress gemaakte websites en grafische ontwerpen worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, cd-rom, product) aan de opdrachtgever verstrekt.
6.4 Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het zetten van een handtekening op de offerte ertoe gehouden het voorschot te betalen. Time2impress behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.
7 Overmacht
7.1 Time2impress aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Time2impress als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
7.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Time2impress alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Time2impress geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Time2impress tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
8 Prijzen
8.1 Alle prijzen worden steeds exclusief BTW opgegeven.
8.2 De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is.
8.3 Andere tariefwijzigingen worden door Time2impress minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden.  Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.
9 Betaling
9.1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen  de opdrachtgever en Time2impress is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Time2impress het verschuldigde bedrag te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Time2impress aan de  opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Time2impress het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.
9.3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn.
9.4 Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokosten door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, naar keuze van Time2impress.
9.5 In dergelijke gevallen behoudt Time2impress zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
9.6 Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan Time2impress.
9.7 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Time2impress heeft voldaan.
10 Copyright
10.1 Al het door Time2impress vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Time2impress niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites / ontwerpen dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
10.2 Time2impress blijft volledig eigendom van de door hen verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Time2impress hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Time2impress gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
10.3 Time2impress behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10.4 Time2impress behoudt het recht de uitgevoerde website / ontwerpen op te nemen in hun portfolio.
10.5 Time2impress behoudt het recht om op de geleverde website een bedrijfsvermelding te plaatsen.
11 Aansprakelijkheid
11.1 Voor zover Time2impress bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Time2impress weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Time2impress op geen enkele manier aansprakelijk  worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Time2impress of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Time2impress.
11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Time2impress slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.  Iedere aansprakelijkheid van Time2impress voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
11.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden.  Time2impress kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.  De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Time2impress en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.
11.4 Time2impress is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
11.5 Time2impress is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht.  De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
11.6 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  Time2impress wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Time2impress aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie.  Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
11.7 De opdrachtgever zal Time2impress vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.
12 Coördinaten
12.1 De opdrachtgever dient Time2impress terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.
12.2 Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, emailadressen, domeinnamen, enz...
12.3 Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Time2impress geleden schade
13 Overdracht rechten en plichten
13.1 Time2impress noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
14 Diverse bepalingen
14.1 Time2impress zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Time2impress.
14.2 De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik.  De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.
14.3 De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden.  De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.
14.4 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden.  Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen.  Time2impress zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
14.5 Time2impress is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
15 Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Time2impress en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.
15.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.3 In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om voor enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, aan te wijzen door Time2impress.
15.4 Deze voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website van Time2impress.
15.5 Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
15.6 Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.